Klanttevredenheid

Tevreden over ons?

We willen je vragen om je tevredenheid aan te geven. Dat kan heel eenvoudig. En binnen 1 minuut ben je klaar. Simpel toch? Zeer veel dank! Ontevreden? Laat ons het weten, dan kunnen we kijken wat we beter moeten doen. 

Een beoordeling of review op Google toevoegen

 1. Volg nu deze link
 2. Klik linksonder het zoekvak op Een review schrijven.
 3. Geef je sterbeoordeling
  (En als je wilt, kun je ook een review schrijven.)

Zeer veel dank!

Een beoordeling of review op Facebook toevoegen

 1. Bezoek nu onze Facebookpagina
 2. Geef je beoordeling aan via Laat anderen weten wat je ervan vindt
 3. (En als je wilt, kun je ook een review schrijven.)

Simpel toch? Zeer veel dank!

Ben je ontevreden? Dat spijt ons. Laat ons hieronder weten wat we beter moeten doen. Dank je wel voor je feedback! 

Geef aan wat we beter moeten doen

6 + 8 =

Notice-and-Take-Down-procedure

Notice-and-Take-Down-procedure ISI Media

Het kan zijn dat bezoekers van websites van onze klanten daarover klachten hebben, bijvoorbeeld als er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid. Daarvoor hebben we een Notice-and-Take-Down-procedure die we volgen. De procedure is gebaseerd op ICT Recht.

Wanneer van toepassing?

De Notice-and-Take-Down-procedure is bedoeld voor mensen met een klacht over de inhoud van een website die ISI Media host en/of technisch-functioneel onderhoudt. Onze klanten zijn op de hoogte van deze procedure.

Hoe werkt het?

Je kunt je tot ons melden als het niet mogelijk was om (succesvol) bij de houder/eigenaar van de website je klacht op te lossen. Dit kan zijn omdat de houder/eigenaar geen reactie geeft of geen actie wil ondernemen op de melding, maar ook als er contactinformatie ontbreekt op de betreffende website.

Met de Notice-and-Take-Down-procedure is het voor ISI Media mogelijk om meldingen over illegale inhoud op een website van een van haar klanten in behandeling te nemen en hiervoor een eenduidige weg te volgen. We gaan daarbij niet op de stoel van de rechter zitten. Als we actie ondernemen op een melding, houdt dit in dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid. Dat wil zeggen dat het misbruik zo goed als in 1 oogopslag duidelijk moet zijn. In geen geval wordt gehandeld aan de hand van een vermoeden van jou of van ons.

Een verzoek kan je alleen indienen via dit NTD-formulier (Notice & Takedown), en niet anders. Het is belangrijk dat je alle velden volledig en naar waarheid invult, zodat wij de klachtprocedure zo goed en efficiënt mogelijk kunnen doorlopen. Daarnaast dien je altijd en zonder uitzondering eerst zelf de houder van de website te hebben benaderd om je klacht kenbaar te maken.

Hoe verloopt de procedure?

Zo werken we:

 1. ISI Media ontvangt een melding via het NTD-formulier. Alleen als het NTD-formulier voldoende informatie bevat, wordt de procedure gestart. Indien het formulier niet volledig genoeg is ingevuld, wordt het verzoek afgewezen. Dat laten we je per e-mail weten. Je kunt het verzoek later opnieuw indienen.
 2. We checken eerst of ISI Media de hosting verzorgt voor de desbetreffende website. Is dat niet het geval, dan wijzen we je verzoek per e-mail af.
 3. Wordt de betreffende website door ons gehost, dan meldt ISI Media de klacht aan de klant met het verzoek binnen 2 werkdagen te reageren op de klacht. Let op! ISI Media maakt de identiteit van de melder kenbaar aan de klant.
 4. Nadat de 2 werkdagen zijn verstreken, zijn meerdere opties mogelijk:
 5. De klant verwijdert het materiaal zelf / plaatst de website offline binnen 2 werkdagen. Hiermee is de klacht succesvol verholpen. We laten dat zowel aan jou als de klant weten per e-mail.
 6. De reactie van de klant is negatief of blijft uit. ISI Media bepaalt binnen de volgende 2 werkdagen of de inhoud van de website onmiskenbaar onrechtmatig is. Is dit het geval, dat plaatst ISI Media de website offline. De klacht is succesvol verholpen. We laten dat zowel aan jou als de klant weten per e-mail.
 7. Als het voor ons niet mogelijk is om onmiskenbare onrechtmatigheid vast te stellen, wijzen we je Notice-and-Take-Down-verzoek af. We laten dat zowel aan jou als de klant weten per e-mail.

Let op: Onmiskenbaar onrechtmatige informatie wordt direct ontoegankelijk gemaakt wanneer er sprake is van een (nood)situatie die geen verder uitstel rechtvaardigt.

 

Verwerkersovereenkomst

Indien je diensten bij ons afneemt waarbij persoonsgegevens van jou, jouw klanten of jouw leden een rol spelen, is onderstaande verwerkersovereenkomst van toepassing. Op deze website staat altijd de laatst geldende, dus actuele, versie.

AVG Verwerkersovereenkomst tussen jou als klant en ISI Media

Partijen:

 

 1. Jij als klant en eigenaar van een website, hierna ook te noemen als: ‘Verantwoordelijke’ (in lijn met de in de AVG genoemde ‘Verwerkingsverantwoordelijke’)

en

 

 1. Wij, ISI Media te Den Haag, hierna ook te noemen: ‘Verwerker’ te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Eric van den Berg

 

hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, “We” of bij naam

Overwegingen:

 1. Je beschikt als verwerkingsverantwoordelijke over persoonsgegevens die verzameld zijn als gevolg van het communiceren met jullie doelgroepen, via een website. Het doel is het verlenen van toegang om de website te beheren en/of het informatief verstrekken van persoonsgegevens van leden of derden aan bezoekers van jullie website.

 2. Je hebt ISI Media ingeschakeld als leverancier en hierdoor heeft ISI Media potentieel toegang tot de persoonsgegevens die via de website worden ontsloten. Te denken valt aan naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadressen, alsook naam-wachtwoordcombinaties voor beheerders van de website.
 3. Wij zijn – vanwege het uitvoeren van deze onderliggende opdracht én met betrekking tot de persoonsgegevens die wij zullen verwerken – aan te merken als “Verwerker” en jullie als “Verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In deze overeenkomst leggen we onze wederzijdse rechten en verplichtingen vast.

Partijen komen het volgende overeen:

 1. Definities

In deze overeenkomst gebruiken we begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De betekenis van die begrippen leggen we hieronder uit.

Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

 

Verwerker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. In deze overeenkomst: ISI Media.

 

Sub-verwerker

Een andere verwerker die door ons wordt ingezet om ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.

 

Verwerkingsverantwoordelijke / Verantwoordelijke

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

 

Datalek/Inbreuk in verband met persoonsgegevens

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

 

Derden

Anderen dan jullie en wij.

 

Meldplicht Datalekken

De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan betrokkene(n).

 

Medewerkers

Personen die werkzaam zijn bij jou of bij ons, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd, hetzij op vrijwillige basis.

 

Onderliggende opdracht

De opdracht zoals hierboven bedoeld.

 

Overeenkomst

Deze verwerkersovereenkomst.

 

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”) die in het kader van onze overeenkomst worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

persoonsgegevens van gevoelige aard

persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van betrokkene, schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude.

Tot deze categorieën van persoonsgegevens rekenen we in ieder geval:

•                    Bijzondere persoonsgegevens

•                    Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene

•                    (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene

•                    Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens, zoals e-mailadressen

•                    Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

 

verwerken/verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018.

 

 1. Toepasselijkheid en looptijd

 

2.1          Deze overeenkomst is van toepassing op iedere verwerking die door ons wordt gedaan op basis van de onderliggende opdracht, gegeven door jou als verantwoordelijke.

2.2          Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de onderliggende opdracht van kracht is geworden en eindigt op het moment dat wij geen persoonsgegevens meer hebben die wij in het kader van de onderliggende opdracht voor u verwerken. Het is niet mogelijk om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen. De verwerkingsovereenkomst maakt daarom integraal deel uit van jullie overeenkomst met ons om je website te ondersteunen.

2.3          Artikel 6 en 7 van deze overeenkomst blijven gelden, ook nadat de overeenkomst (of de onderliggende opdracht) is geëindigd.

 1. Verwerking

3.1          Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend op de manier die wij met jou hebben afgesproken in de onderliggende opdracht. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van je opdracht. De verwerking vindt plaats volgens jullie instructies, vaak schriftelijk, tenzij wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen. Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG laten we je dat weten.

3.2          De verwerking vindt plaats onder jouw verantwoordelijkheid als opdrachtgever. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor jou verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Je moet als verantwoordelijke ervoor zorgen dat je het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens duidelijk hebt vastgesteld en bijvoorbeeld communiceert via een privacyverklaring met jullie leden of derden. De zeggenschap over de persoonsgegevens berust nooit bij ons.

3.3          Je bent wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dien je vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan de op ons als verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens en de afspraken die we hebben gemaakt in deze overeenkomst.

3.4          Wij zorgen ervoor dat alleen medewerkers van ISI Media toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel 3.5.
Alleen medewerkers die dat moeten voor hun expliciete werkzaamheden, hebben tijdelijk toegang tot persoonsgegevens en alleen voor de duur van die werkzaamheden. Wij zorgen er voor dat zij die toegang hebben tot de persoonsgegevens weten hoe ze moeten omgaan met persoonsgegevens van jou of jullie doelgroep en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

3.5          Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als zij over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken.
Als we sub-verwerkers inschakelen en zij daardoor jullie persoonsgegevens verwerken dan zijn deze sub-verwerkers gehouden aan de verplichtingen uit deze overeenkomst.

3.6          Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen wij eerst of wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat wij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Zo niet, dan verstrekken we ze niet.
Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij je op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor jou mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen.

 1. Beveiligingsmaatregelen

4.1          Wij hebben de beveiligingsmaatregelen genomen die zijn genoemd in ons service level agreement die bij de onderliggende opdracht hoort. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

4.2          Je hebt je goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen en bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens  en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.

4.3          Wij informeren je als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.

4.4          Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.  

 1. Datalekken

5.1          Als er sprake is van een datalek dan stellen wij je daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 72 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt, of als dat van toepassing is zo snel mogelijk nadat wij daarover door onze sub-verwerkers zijn geïnformeerd.
Nadere afspraken over de wijze waarop zijn opgenomen in artikel 11 van deze overeenkomst. Wij zullen je daarbij voorzien van de informatie die je in alle redelijkheid nodig hebt om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken. Ook van de door ons, of onze sub-verwerker, naar aanleiding van het datalek genomen maatregelen houden wij je op de hoogte.

5.2          De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is altijd jouw verantwoordelijkheid als verwerkingsverantwoordelijke.

5.3          Het (bij)houden van een register van datalekken is altijd jouw verantwoordelijkheid.

 1. Geheimhoudingsplicht:

6.1          Wij houden de van jou verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten personeel en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding.

 1. Aansprakelijkheid

7.1          Je staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n). De rechten van betrokkene(n) zijn vastgelegd in de AVG, Telecommunicatiewet of andere wet- en regelgeving.

7.2          Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door jou niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. Je vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van jouw handelen.

7.3          De in de onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze overeenkomst en /of de onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

 1. Overdraagbaarheid overeenkomst

8.1          Het is voor ons beiden, behalve als wij gezamenlijk schriftelijk anders afspreken, niet toegestaan om deze overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze overeenkomst over te dragen aan een ander.

 1. Beëindiging en teruggave / vernietiging persoonsgegevens

9.1          Als de onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zullen wij de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens aan je terug overdragen of vernietigen. Als wij op grond van wet- of regelgeving daartoe verplicht zijn, bewaren we een kopie van de betreffende persoonsgegevens. Een voorbeeld zijn persoonsgegevens op facturen voor de belasting. Die bewaren wij met passende maatregelen 7 jaar.

9.2          De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de onderliggende opdracht zijn voor jouw rekening. Datzelfde geldt voor eventuele kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens.

 1. Aanvullingen en wijziging Overeenkomst

10.1        Een wijziging in de verwerkte persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of jouw eisen kan aanleiding zijn om deze overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer wij niet kunnen voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor ons reden zijn om de onderliggende opdracht te beëindigen.

 1. Slotbepalingen

11.1        Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

11.2        Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst.

Opgesteld te Den Haag, 10 mei 2018
Aangepast: 21 december 2019

 

Openingstijden

De supporturen van ISI Media zijn:

Iedere werkdag:
9.00 – 17.00uur

Zaterdag
Op oproepbasis

Zondag
Gesloten

In noodgevallen: stuur een Whatsapp of Signal bericht

Hulp op afstand met AeroAdmin

Soms kom je er even niet uit. Geen paniek, blijf ook niet rondlopen maar neem contact op. Het is voor ons mogelijk om je pc of laptop op afstand over te nemen en bij jou mee te kijken om een probleem te analyseren en op te lossen. Zo werkt het in 4 stappen. (meer…)

Privacy Statement

ISI Media is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ISI Media
Postbus 91505
2509 EC Den Haag
T 0634009124

Eric van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van ISI Media. Hij is te bereiken via hallo@isimedia.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ISI Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@isimedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ISI Media verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling en/of betaling
 • Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • ISI Media analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • ISI Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ISI Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Je kunt ons vragen welke volgende computerprogramma’s of -systemen wij gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ISI Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

ISI Media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ISI Media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ISI Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, bijvoorbeeld bij toekomstig bezoek. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We plaatsen geen cookies (zoals een Facebook Pixel code) die jouw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden. We gebruiken de dienst Hubspot Form als je contact met ons opneemt via ons contactformulier. We gebruiken Google Analytics om bezoeken te meten.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt bijvoorbeeld Ghostery gebruiken daarvoor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ISI Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@isimedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

ISI Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ISI Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen we met:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • en andere methoden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met op via hallo@isimedia.nl

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 december 2019.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ISI Media

ISI Media – Den Haag – KvK 27283259 – BTW nr. NL189378566B01 – 1 juli 2017

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van ISI MEDIA aan (rechts)personen, waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;
b. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen ISI MEDIA en opdrachtgever;
c. ISI MEDIA: Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden;
d. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee ISI MEDIA een overeenkomst is aangegaan of waaraan ISI MEDIA een aanbod deed;
e. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ISI MEDIA met haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor deze algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden, indien ISI MEDIA voor of namens Opdrachtgever werkzaamheden verricht in het kader van die overeenkomst.
3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen van ‐ of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen in een door beide partijen ondertekend stuk.

3. Uitvoering overeenkomsten
1. ISI MEDIA zal zich naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap inspannen ter vervulling van de aan haar verstrekte opdracht. ISI MEDIA neemt geen resultaatsverbintenissen op zich, tenzij uit de overeenkomst anders blijkt.
2. Opdrachtgever is gehouden om alle voor de uitvoering van de aan ISI MEDIA verstrekte opdracht benodigde gegevens, bescheiden, mankracht en faciliteiten steeds zo tijdig aan ISI MEDIA te verstrekken als voor de goede uitvoering van haar opdracht nodig of gewenst is.
3. Indien Opdrachtgever programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan ISI MEDIA ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door ISI MEDIA voorgeschreven specificaties.
4. Alle door ISI MEDIA voor of namens de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden worden gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte informatie. Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die bescheiden en informatie aan ISI MEDIA te verstrekken, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor de uitvoering van de aan ISI MEDIA verstrekte opdracht van belang kunnen zijn.
5. Opdrachtgever erkent dat eventuele tijdsplanningen kunnen worden beïnvloed door diverse interne en externe factoren, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het niet tijdig of juist ter beschikking stellen van het hiervoor in de leden 2 en 3 vermelde, en/of door voortschrijdend inzicht. Opgegeven termijnen gelden nimmer als fataal.
6. Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ISI MEDIA het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
7. ISI MEDIA is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken, zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtgever voor nodig is.
8. Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten met betrekking tot bedrijfsgegevens en andere informatie waarvan partijen weten of behoren te weten dat deze bedrijfsgevoelig of concurrentiegevoelig zijn of anderszins geheimgehouden dienen te worden.

4. Tarieven en Kosten
1. Voor zover niet schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle door ISI MEDIA opgegeven honoraria en kosten exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, exclusief reis‐ en verblijfkosten en exclusief overige kosten die gemaakt worden in de uitoefening van de opdracht.
2. ISI MEDIA is gerechtigd haar honoraria periodiek te verhogen. In geval van een verhoging van het honorarium met meer dan twaalf procent (12%) per jaar is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op die grond met inachtneming van een opzegtermijn van één maand op te zeggen.
3. Indien de aan de uitvoering van een overeenkomst voor ISI MEDIA verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is ISI MEDIA te allen tijde gerechtigd deze kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
4. Indien voor de uitvoering van de opdracht kosten gemaakt dienen te worden die niet vooraf zijn overeengekomen, zal ISI MEDIA deze kosten eerst melden aan opdrachtgever. Kosten zullen niet eerder gemaakt worden dan Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld te reageren op de kostenpost.
5. Indien er sprake is van meerwerk zal ISI MEDIA dit vooraf melden. ISI MEDIA mag indien nodig zonder nadere overeenstemming 10% meerwerk leveren. ISI MEDIA zal dit meerwerk in de factuur vermelden.
6. Indien de inhoud van de Opdracht wordt gewijzigd, is ISI MEDIA gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

5. Betaling
1. Het honorarium en de kosten worden maandelijks gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
2. Kosten voor hosting via ISI Media wordt jaarlijks, vooruit gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, wordt geen restitutie verleend.
3. Het honorarium van ISI MEDIA is niet afhankelijk van het resultaat van haar werkzaamheden. Betalingsverplichting blijft bestaan, ook wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de door ISI MEDIA geleverde producten of diensten.
4. Betaling dient, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt en hij aan ISI MEDIA de wettelijke handelsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt.
5. De vordering tot betaling van alle aan ISI MEDIA verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de opdrachtgever jegens ISI MEDIA in verzuim raakt, de zeggenschap over de opdrachtgever – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
6. Voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst is ISI MEDIA te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft ISI MEDIA het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor ISI MEDIA uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de opdrachtgever te worden vergoed.

6. Reclames
1. Reclames ten aanzien van de verrichte werkzaamheden en/of facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen zeven (7) dagen na factuurdatum bij ISI MEDIA te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.
2. Alle overige door de opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door ISI MEDIA of door haar ingeschakelde derden, dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij ISI MEDIA te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.
3. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

7. Duur en beëindiging van de opdracht
1. Indien partijen geen looptijd voor de overeenkomst zijn overeengekomen geldt een overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Overeenkomsten van bepaalde tijd, mogen stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode.
2. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan door ieder der partijen steeds tegen het einde van een kalendermaand bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand.
3. Behoudens het hierna bepaalde kan een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.
4. De opdrachtgever is bevoegd een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst tussentijds, overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van dit artikel op te zeggen, mits hij daarbij aan ISI MEDIA de omzet vergoedt die zij derft als gevolg van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is ISI MEDIA bevoegd een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst tussentijds, overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van dit artikel op te zeggen, indien als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende – of niet aan haar toe te rekenen feiten of omstandigheden, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. ISI MEDIA behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
6. Voorts is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden indien en zodra de andere partij in verzuim is, de zeggenschap over de andere partij – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de andere partij zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de andere partij in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

8. Intellectueel eigendom
1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen programmatuur, websites, databestanden, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, tenzij anders overeengekomen.
2. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusieve licentie voor het gebruik van deze werken overeenkomstig de overeenkomst van opdracht, althans het beoogde doel waarvoor ISI MEDIA werkzaamheden heeft verricht.
3. De werken mogen slechts gebruikt worden in overeenstemming met artikel 25 Auteurswet.
4. De licentie is niet overdraagbaar. De licentie komt te vervallen indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeerd.
5. Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
6. Enig gebruik buiten deze licentie of anderszins tussen partijen overeengekomen gebruik is niet toegestaan. ISI MEDIA is in een dergelijk geval gerechtigd de licentie in te trekken zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Tevens is ISI MEDIA gerechtigd om bij licentieoverschrijdend gebruik nogmaals de voor deze werken gefactureerde vergoeding in rekening te brengen, zonder dat daarmee een recht voor het licentieoverschrijdend gebruik ontstaat.

9. Aansprakelijkheid
1. ISI MEDIA is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan de zijde van Opdrachtgever of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
2. ISI MEDIA is niet aansprakelijk voor enige schade of gederfde inkomsten, als gevolg van enig handelen door Opdrachtgever, waaronder maar niet uitsluitend door of vanwege door Opdrachtgever aangeleverde informatie, bestanden, toegang tot software of werken van derden.
3. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door ISI MEDIA te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligings-procedures en een adequaat systeembeheer.
4. ISI MEDIA is niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten wegens enige downtime van servers of niet werkende links op websites. Voor hosting wordt tussen partijen een Service Level Agreement gesloten.
5. Opdrachtgever vrijwaart ISI MEDIA voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door ISI MEDIA geleverde diensten of producten en andere handelingen als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst.
6. Onverminderd hetgeen in artikel 6 van deze voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding jegens ISI MEDIA, met uitzondering van de vorderingen die door ISI MEDIA zijn erkend, door het enkele verloop van drie (3) maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
7. Aansprakelijkheid beperkende, ‐uitsluitende of ‐vaststellende voorwaarden, welke door derden aan ISI MEDIA kunnen worden tegengeworpen, kunnen door ISI MEDIA ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.
8. Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van ISI MEDIA jegens opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het door de verzekeraar van ISI MEDIA uitgekeerde bedrag in dat concrete geval. ISI MEDIA is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.
9. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van ISI MEDIA in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van ISI MEDIA beperkt tot ten hoogste het door ISI MEDIA in het kader van de betreffende overeenkomst in de daaraan voorafgaande twee (2) kalendermaanden aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

10. Overmacht
1. Onder overmacht wordt mede verstaan elke omstandigheid waarop ISI MEDIA geen directe invloed heeft, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen ziekte, noodweer, stakingen, wanprestatie door leveranciers en andere derden en hierna in dit artikel omschreven omstandigheden.
2. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst tussen ISI MEDIA en de opdrachtgever omstandigheden ontstaan of bekend worden die ISI MEDIA bij het aangaan van die overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan ISI MEDIA haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet of niet tijdig kan nakomen, treedt ISI MEDIA niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van ISI MEDIA onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan ISI MEDIA is toe te rekenen. Hieronder zijn uitdrukkelijk begrepen, arbeidsongeschiktheid of overlijden van een voor de uitvoering van de opdracht door ISI MEDIA ingezet persoon, alsmede oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van leveringen van leveranciers, transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van ISI MEDIA of haar leveranciers, intrekking van vergunningen van ISI MEDIA en/of haar leveranciers.
4. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door ISI MEDIA blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de betreffende overeenkomst ontbonden zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
5. Zolang sprake is van overmacht worden de verplichtingen van ISI MEDIA opgeschort. Duurt de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ISI MEDIA niet mogelijk is langer dan drie maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6. Voor zover ISI MEDIA bij het intreden van de overmacht aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het verrichte casu quo het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen in het geval van een klacht of geschil eerst trachten onderling een minnelijke schikking te treffen.
3. Eventuele geschillen tussen partijen verband houdend met deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn of de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Den Haag tenzij ISI MEDIA ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.