06-34009124 [email protected]

De belastingdienst heeft het ANBI’s verplicht gesteld om bestuur, doel, beleidsplanning en financiële zaken online toegankelijk te hebben. Om welke gegevens gaat het precies?

De publicatieverplichting vindt zijn basis in de Uitvoeringsregeling wet inzake rijksbelastingen 1994. Non-profitorganisaties moesten direct de transparantie op orde hebben en kerken kregen 2 jaar respijt. Voor kerkgenootschappen (en hun ‘zelfstandige onderdelen en lichamen’, zoals dekenaten, parochies, caritasinstellingen, diaconiën, classes, dienstenorganisatie en deputaatschappen) geldt de informatieverplichting pas sinds 1 januari 2016.

De info die de belastingdienst verlangt mag op een eigen website, maar een plek op een andere website mag ook, bijvoorbeeld van de overkoepelende (branche)-organisatie. Zolang er een directe link naar de specifieke gegevens beschikbaar komt.

Sancties

En zolang alles online transparant is. Staan de gegevens niet online, dan kan de giftenaftrek in gevaar komen en de ANBI-status worden ontnomen. De belastingdienst gaat hierop streng controleren. Als de ANBI wordt ingetrokken, betekent dat giften niet langer belastingvrij zijn en dat moet je belasting betalen over schenkingen, legaten en erfstellingen. De bedragen kunnen fors oplopen. Als je in gebreke blijft, kan dat de continutiet in gevaar brengen.

Deze gegevens moeten online

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • Weergave van de officiële statutaire naam (én publieke naam)
 • RSIN of fiscaal nummer. Of de vermelding: ‘nog niet ontvangen’. RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
 • Contactgegevens: post- of bezoekadres, telefoonnummer of e-mailadres van de instelling
 • Helder beschreven doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
 • Bestuurssamenstelling (namen van functies van bestuurders, zoals ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’ en de namen van de bestuurders, met uitzondering van:
  • Namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige orderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd,
  • Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden
 • het beloningsbeleid, zowel voor bestuur als voor personeel (verwijs naar cao of salarisregeling)
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moeten de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling online gepubliceerd zijn.

Enkele verwijzingen
ANBI Filantropische instellingen
Groepsbeschikkingen kerkgenootschappen
Programma opzoeken ANBI
– De (commerciële) website ANBI.nl biedt ANBI-instellingen de mogelijkheden om hun gegevens – tegen betaling – bij hen online te zetten. Dat kan ook bij Anbilink.nl.

Waar moet je de ANBI-gegevens plaatsen?

Volgens sommigen moeten de ANBI-gegevens op de homepage staan, of binnen 1 muisklik toegankelijk. Dat is niet nodig.
Het gaat er om dat je bovenstaande gegevens online hebt staan, dat deze te vinden zijn zodat er transparantie is en de Belastingdienst je  als gemeente of parochie kan controleren.

Wanneer mag een instelling zich ANBI noemen?

Dit zegt de belastingdienst over de voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.